REACH en Aqua Resins Technologies B.V.

REACH
1. Wat is REACH?


REACH and Aqua Resins Technologies REACH is een nieuwe Europese verordening (EC 1907/2006) voor chemische stoffen. De afkorting staat voor Registratie en Evaluatie van en Autorisatie en beperkingen ten aanzien van Chemische stoffen.
De kern van REACH is dat een bedrijf voor risicobeheersing bij het gebruik van de stof, van alle stoffen die het produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten, de risico’s moet inventariseren en maatregelen moet aanbevelen (en voor het eigen bedrijf ook moet nemen) om die risico’s te beheersen. Met de invoering van REACH verschuift de verantwoordelijkheid voor een adequate risicobeheersing van chemische stoffen naar het bedrijfsleven.

2. Wat is het doel van REACH?


Van veel chemische stoffen die in Europa op de markt zijn, zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over schadelijkheid en risico’s. Met de invoering van REACH moeten ondernemingen op basis van informatie over eigenschappen, gebruik en blootstelling de risico’s van stoffen in kaart brengen en zo nodig zelf veiligheidsmaatregelen nemen en aan hun afnemers aanbevelen.
Het doel van REACH is bij de productie en het gebruik van chemische stoffen een hoog veiligheidsniveau te waarborgen voor mens en milieu, terwijl het concurrentievermogen van de industrie behouden blijft of verbetert. Door het REACH-systeem komt informatie over gebruikte stoffen beschikbaar. Daarnaast wordt de communicatie over stoffen in de keten van de producent tot en met de eindgebruiker verbeterd worden (zowel downstream als upstream).

3. Waarom is REACH nodig?


Van veel chemische stoffen die nu in de handel zijn, is weinig bekend over hun effecten op de gezondheid van de mens en het milieu. Onder het huidige beleid slaagt men er niet in deze lacunes in de kennis over stoffen effectief en efficiënt weg te werken. Voornamelijk om deze reden werd besloten tot een herziening van de huidige wetgeving. Dit heeft in 2003 tot het voorstel voor verordening REACH geleid.

4. Op wie richt REACH zich?


Iedereen die beroepshalve chemische stoffen of preparaten produceert, in de EU importeert, distribueert of gebruikt heeft met REACH te maken. Niet alleen bedrijven die nu een veiligheidsinformatieblad (VIB/ MSDS) opstellen of ontvangen zullen met REACH te maken krijgen, maar ook bedrijven die tot nu niets met VIBs/MSDS te maken hadden maar wel met chemische stoffen/preparaten of voorwerpen werken, kunnen met REACH te maken krijgen. Binnen REACH worden vier verschillende rollen onderscheiden: fabrikanten, importeurs, distributeurs en downstreamgebruikers.

5. Aqua Resins Technologies BV en REACH.


Aqua Resins Technologies BV (ART) heeft in de nu achter ons liggende fase van pre-registratie per 1 december 2008 aan haar verplichtingen voldaan. ART heeft daarin haar rol binnen REACH onderscheiden als enerzijds fabrikant en anderzijds als downstreamgebruiker. Onze bekendste producten hars en schuim kennen binnen REACH als polymeren geen registratieverplichting. De door ART naar eigen receptuur samengestelde schuimmiddelen kennen wel een (pre)registratieverplichting waaraan thans is voldaan. Voor de grondstoffen die wij van elders betrekken liggen de (pre)registratieverplichtingen in de zin van REACH geheel bij de respectievelijke leveranciers. Aan deze leverancier heeft ART op haar beurt een bevestiging gevraagd en gekregen omtrent hun verplichtingen binnen REACH.